جایگاه «رای ملت» در نظام سیاسی اسلام
64 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384/10/28
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مراد حضرت امام از جمله «میزان رای ملت است» چیست؟ رای ملت در اندیشه سیاسی امام خمینی ره و نظام سیاسی اسلام چه جایگاه دارد؟