برگی از مجاهدت های فرهنگی و سیاسی روحانیت بیدار در تاریخ معاصر ایران
51 بازدید
محل نشر: فصلنامه 15 خرداد
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگاهی به فعالیت های فرهنگی و سیاسی علمای پیرو خط امام در فاصله سالهای 42 تا 57 در تبعیدگاه های رژیم پهلوی