تاملی در تطبیق آیات شورا بر نظام مشروطه و دموکراسی / (پیروی اکثر یا اتباع احسن)
59 بازدید
محل نشر: کتاب آموزه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله، تباین ماهوی دو مقوله «مشورت» در فرهنگ اسلامی و «دمکراسی» در اندیشه سیاسی غرب، تبیین شده و با نگاهی تاریخی، تطبیق نادرست آیات شورا در دوره مشروطه بر مقوله دمکراسی و حکومت مشروطه مورد بررسی قرار گرفته است.